Adatkezelési tájékoztató

1.    Az adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezése

Adatkezelő

Név: Mandula Desszertstúdió Betéti Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Jókai u. 7/b.

Telephely: 1112 Budapest, Meredek u. 4. fszt 1.

Cégjegyzékszám: 13-06-072781 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 27897942-1-13

E-mail: info@manduladesszert.hu

Telefon: +36 20 6105211

Honlap: www.manduladesszert.hu

A Mandula Desszertstúdió Betéti Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a www.manduladesszert.hu honlap működtetésével ill. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltaknak és a hatályos jogszabályok előírásainak.   Az Adatkezelő fenntartja  magának a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új szabályzatot tegyen közzé honlapján.

Adatfeldolgozó(k)

Az Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítéséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót (pl. csomagküldő futárszolgálat, tárhelyszolgáltató) vehet igénybe.

Tárhelyszolgáltató adatai: Magyar Hosting Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@mhosting.hu)

2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. tv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • 2013. évi V. tv. – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. tv.– a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. tv.– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető tevékenységeiről és egyes korlátairól
 • 1995. évi CXIX. tv. – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2003. évi C. tv. – az elektronikus hírközlésről

3.    A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3.1.  Információ- és ajánlatkérés

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: Információadás, ajánlatadás és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig, a cél megvalósulásáig.

3.2. Megrendelés

A kezelt adatok köre:

Számlázási adatok: Név , Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám, telefonszám, adószám

Szállítási adatok: Név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám

Megrendelés dátuma

Megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése, darabszáma, értéke, bankszámlaszám.

Szállítási határidő, fuvarköltség

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A www.manduladesszert.hu oldal sütiket (cookie-kat) használ. Ezek felhasználási statisztikákat szolgáltatnak részünkre, de személyes adatokat nem tárolnak.

4.    Személyes adatok tárolása, információbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti a személyes adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait, a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat  az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 1112 Budapest, Meredek u. 4. fszt. 1. sz. alatti telephelyén találhatók meg.

5.    Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, NAIH, a közigazgatási hatóság adatok közlése, átadása, ill. iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6.    Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelőtől az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül írásban vagy szóban tájékoztatást kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, pl, hogy:

– milyen személyes adatait,

 – milyen jogalapon,

 – milyen adatkezelési cél miatt,

 – milyen forrásból,

 – mennyi ideig kezeli,

hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelőnek a tájékoztatást átlátható érthető, könnyen hozzáférhető formában kell megadnia.

Hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg a tájékoztatást az Ön által megadott elérhetőségre.

Helyesbítéshez való jog

Joga van a személyes adatainak módosítására (pl. e-mail vagy postai címe, telefonszáma megváltozott) ill. kiegészítésére.

Törléshez való jog

Az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait:

 • ha az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalap,
 • ha a személyes adatokra már nincs szükség, megszűnt az a cél, aminek az érdekében azokat gyűjtötték,
 • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • ha a személyes adatokat nemzeti vagy uniós jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

Kérelmét az Adatkezelő akkor utasítja el, ha jogszabály  az Adatkezelőt a személyes adatok tárolására kötelezi pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Korlátozáshoz való jog

Az alábbi esetekben kérheti az érintett az adatkezelés korlátozását:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett nem kéri az adatok törlését, azonban kéri a felhasználásának korlátozását
 • ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatkezelésre, azonban az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
 • ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, addig kérheti a korlátozást, amíg nem kerül megállapításra, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Adathordozáshoz való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, ill. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat, amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Visszavonáshoz való jog

Az érintettnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó nem tartotta be a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit és ezzel összefüggésben vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozott, úgy felelősséggel tartozik az adatkezeléssel okozott károkért.

Panasz az adatkezelőnél

Bármilyen panasz esetén, forduljon hozzánk az 1. pontban meghatározott elérhetőségeinken. Kapcsolattartó személy: Kompordayné Kálmán Andrea

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem elbírálásáról. Szükség esetén ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelemmel kapcsolatban, úgy 1 hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a bíróság ill. a NAIH előtt.

Bírósághoz fordulás joga

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Adatvédelmi hatósági eljárás

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt is élhet panasszal.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: + 36 1 391 1400

E-mail: ugyelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu